Rumah orang tua tua of wel Ouderenhuis, is een Dagopvangvoorziening bedoeld voor 55 +ers Molukkers in de gemeente Moordrecht, nu gemeente Zuidplas, die
  • •zich thuis alleen voelen,
  • •niet zonder steun van hun partner, kinderen, kunnen gaan of staan waar  ze willen,
  • •wat extra begeleiding nodig hebben in het vinden van een  zinvolle besteding.
Een dagprogramma begint om 10.00 uur ’s ochtends. De deelnemende ouderen komen in een woonruimte waar ze met thee en koffie en Molukse koekjes worden ontvangen. Op een ontspannende wijze praten de ouderen met elkaar over de afgelopen dagen en het weekend. Daarnaast wordt er gewerkt met onderwerpen, zoals:
  • •bijbelkring
  • •bingo
  • •gezelschapspelen
  • •zang
  • •groepsgesprekken

Organisatie
De uitvoering wordt gerund door een vrijwillige Molukse ouderenadviseur, die wordt bijgestaan door een groep vaste vrijwilligers.’s Middags wordt gezamenlijk de warme maaltijd gegeten. Daarna wordt er vervolg gegeven aan een activiteit. Om 15.00 uur stopt het programma en wordt nagepraat tot 15.30 uur.

Doelgroep
De meeste deelnemers wonen in de Molukse wijk en omdat de dagopvang in de wijk ligt is vervoer niet noodzakelijk, indien nodig worden de deelenemers thuis opgehaald en naar huis gebracht.

Waar en wanneer?
Elle dinsdag en vrijdag vindt de dagopvangactiviteit plaats in de woonruimte aan de Prinses Margrietstraat 3 in de Molukse wijk.

Informatie
Voor meer informatie en aanmelding kan men op dinsdag en vrijdag met de dagopvang Rumah orang tua tua, telefoonnummer 0182 – 373403 bellen (tussen 11.00 - 14.00u)
Documentatie
*Masa Depan - ProjectVerslag seniorenvoorlichters 2003-2004 (pdfdownload)
*Handleiding Rumah Orang Tua Tua   -  okt 2009 (pdfdownload)


Geschiedenis


Het project Rumah orang tua tua of Ouderenhuis is op 17 maart 2006 officiëel geopend.
 Aanleiding om het project te realiseren is de constatering dat Molukse ouderen dreigen te vereenzamen en daarom op de gemeente een oproep wordt gedaan. Deze ondersteunde de gedachte en na een intensieve voorbereiding met diverse instellingen en instanties: Vierstroomzorgring, Zorgberaad Middenholland, Platform ouderen en gehandicapten Moordrecht, Molukse senioren- voorlichters, stichting Meander en gemeente Moordrecht, werd een plan van aanpak ingediend bij de provincie Zuid-Holland voor een drie jarig project. De provincie honoreerde het plan en eind november 2006 tot eind december 2008 werd hieraan uitvoering gegeven.
 Onderstaand wordt verslag gedaan van het doel van het project, de uitvoering van de verschillende activiteiten en aansluiting op een aantal prestatievelden (1, 3, 4, 5, 6 en 7) van de WMO.
 Op 24 september 2008 besloot de gemeente Moordrecht om het project Rumah orang tua tua voor de duur van vijf jaar, 2009 tot en met 2013, te verlengen.
 Doel van het project Rumah orang tua tua is:
 "het in prettige sfeer zo lang mogelijk actief en zelfstandig houden van Moordrechste ouderen (en Nederlandse ouderen) die zich daarbij willen aansluiten. Tevens het ontlasten van de Molukse mantelzorgers van de traditioneel familiegebonden zorg zonder dat daarbij ingeleverd wordt op de kwaliteit en kwantiteit van de gebonden zorg."
 Activiteiten project Rumah orang tua tua (2006 - 2009)
 In de afgelopen drie jaren hebben de Molukse vrijwilligers hard gewerkt aan het organiseren van activiteiten voor de deelnemers.
 Programma dagopvang
 10.00 uur - ontvangst deelnemers met koffie, thee en koek
 10.30 uur - gesprek over afgelopen weekend en komende dag
 12.00 uur - middagmaaltijd
 13.00 uur - activiteit: bijbellezing, knutselactiviteit/geheugentraining
 14.30 uur - koffie/thee en napraten
 15.00 uur - huiswaarts
 Sociaal- cultueel-, ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten
*een aantal deelnemers nemen deel aan activiteit Meer beweging op de woensdagochtend van 11.00 - 12.00 uur, in het Johan Frisogebouw
*deelname aan de landelijke Molukse ouderendag, georganiseerd door stichting Pelita, uitwisseling met Molukse ouderen van de gemeente Leerdam/Culemborg
*Pasar Malam in Den Haag
*Deelname aan activiteit van de Rode Kruis
*Deelname aan bijeenkomsten van de landelijke stuurgroep Molukse ouderen (LSMO)
*Deelname aan de dvd productie ‘Meedoen is meebepalen' van Forum
*Deelname aan stuurgroepvergaderingen Voorlichtingsactiviteiten
*het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, het onder de aandacht brengen van activiteiten in Rumah orang tua tua
*het vervaardigen van een website Rumah orang tua tua, het ontwikkelen van een website Rumah orang tua tua
*Het informeren van de Molukse gemeenschap gebeurt op bovengenoemde wijze. Daarnaast wordt medewerking gevraagd van de plaatselijke kerkgenootschappen.
Op welke prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is het project Rumah orang tua tua van toepassing?
 Prestatieveld 1" Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten ".
De Molukse gemeenschap heeft een roerige periode achter de rug gehad met geweldsuitbarsting op de Molukken, de huisvestingsperikelen en spanning tussen de gemeente en initiatiefgroep van Molukse bewoners. Desondanks zijn de vrijwilligers altijd doorgegaan met hun werk en hebben zij daardoor veel ‘goodwill' ontplooid met hun werk voor de ouderen. Dit werkte ook gunstig uit naar de gemeenschap. Men zag een positieve ontwikkeling.
Prestatieveld 3. " Het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning "
 Vanuit Rumah orang tua tua wordt door de vrijwilligers informatie gegeven aan de ouderen, kinderen van de ouderen en familieleden over allerlei zaken die te maken hebben met zorg van ouderen.
 Prestatieveld 4" Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers ".
 Aangezien veel vrijwilligers ook mantelzorgers zijn, kunnen zij elkaar en andere mantelzorgers ondersteunen en versterken. Buiten het feit dat Rumah orang tua tua door vrijwilligers wordt gerund, wordt er ook een beroep gedaan op andere vrijwililigers voor hand-en spandiensten in en om Rumah orang tua tua. De vrijwillige ouderenadviseurs, zoals zij zichzelf zien, worden in hun werk ondersteund en begeleid door stichting Meander en Vierstroomzorgring.
 Prestatieveld 5"Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met psycho -sociaal probleem."
Vanuit Rumah orang tua tua worden door de vrijwilligers initiatieven ontplooid om de ouderen uit hun isolement te halen. Veel aandacht wordt besteed met het voeren van individuele- en gezamenlijke gesprekken, houden van wandelingen, markt bezoek en bezoek in verpleeghuis Bloemendaal in Gouda, uitwisseling van ervaringen met andere Molukse gemeenschappen, deelname aan de landelijke Molukse ouderendag van stichting Pelita in Barneveld.
 Prestatieveld 6 " Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. "
 De vrijwilligers zien ook als hun taak om, wanneer daarom gevraagd wordt, om ouderen en families te ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen en/of hulpmiddelen. Omdat er ook ouderen zijn, die ook beperking hebben en/of chronisch psychische problemen hebben, kan gesteld worden dat de dagopvang ook een dergelijke voorziening is.
 Prestatieveld 7. " Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en alleenstaande mannen ".
 Rumah orang tua tua voorziet duidelijk in een behoefte aan opvang van alleenstaande en geïsioleerde ouderen uit de Molukse wijk.
 Samenwerkingspartners
 Vierstroomzorgring Regionaal , Zorgberaad, Stichting Meander, Vrijwillige Molukse ouderenadviseurs (Moa's), Gemeente Moordrecht, is nu gemeente Zuidplas.
Resultaat
 Het realiseren van de dagopvang voor Molukse (en Nederlandse) ouderen in Molukse wijk.
 Doel om 10 Molukse ouderen in Rumah orang tua tua te laten deelnemen is ruimschoots gehaald. Er nemen momenteel 18 ouderen deel aan de dagopvangactiviteit.
De dagopvang wordt gerund door 18 vrijwilligers waarvan vijf personen Molukse ouderenadviseurs zijn.
Op 24 september 2008 besloot gemeente Moordrecht om Rumah orang tua tua voor de duur van vijf jaar, 2009 tot en met 2013, te continueren.
Opdrachtgever en financierder
Gemeente Moordrecht is de opdrachtgever voor het project Rumah orang tua tua en de provincie Zuid-Holland heeft het project Rumah orang tua tua mogelijk gemaakt door te financieren.
 Wat zijn de sterke en zwakke punten?
 Zwakke punten:
Tijdelijkheid van het project (3 jaar) is een onzekere factor De startfase verliep moeizaam vanwegede late goedkeuring van het project Rumah orang tua tua door provincie Zuid-Holland. Pas medio 2007 werd uitvoering gegeven aan het project.
Sterke punten:
Het is een initiatief van de Molukse vrijwilligers en de uitvoering daarvan wordt door hen zelf gedaan.
Molukse vrijwilligers werken samen met professionele (zorg) instellingen en instanties zoals Vierstroomzorgring,Transmuraal Netwerk Midden Holland, Zorgberaad Midden-Holland, LSMO (Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen), stichting Meander en gemeente Moordrecht, nu gemeente Zuidplas (vanaf 2010 de gefuseerde gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan de IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle).
Project Rumah orang tua tua heeft een positieve bijdrage geleverd in en buiten de Moordrechtse Molukse gemeenschap.